EUROCORP

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 09/10/2019

MLS: Η Εισηγμένη εξέδωσε ανακοίνωση βάσει της οποίας αναφέρει ότι δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό γεγονός που να δικαιολογεί την πτώση της μετοχής και των ομολόγων της και σκοπεύει να αποπληρώσει το ομόλογο της λήξεως του 11- 7-2020 στην εν λόγω ημερομηνία. Αύριο επίκειται συνάντηση των στελεχών της Εταιρίας με θεσμικούς επενδυτές και χρηματιστές στα πλαίσια συνεδρίου που διοργανώνει το Χ.Α. για τις εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης και αναμένεται με ενδιαφέρον το τι θα συζητηθεί.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 08/10/2019

ΛΑΜΔΑ: Το Δ.Σ. της ΛΑΜΔΑ έλαβε την απόφαση να πωληθεί μέρος των ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα 1.319.840 μετοχές, ήτοι το 1,66% επί του συνόλου, με προσυμφωνημένη τιμή 7 ευρώ ανά μετοχή ή σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής η τιμή διαπραγμάτευσης είναι χαμηλότερη, σε τιμή ίση με την τιμή κλεισίματος της ημέρας συναλλαγής και με κατώτερο όριο τα 6,50 ευρώ ανά μετοχή στην εταιρία Αεροπορία Αιγαίου.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 04/10/2019

ΛΑΜΔΑ: Σήμερα καταθέτουν τις προσφορές οι δύο διεκδικητές Mohegan με τον όμιλο ΓΕΚΤΕΡΝΑ και Hard Rock για την άδεια του Καζίνου στο Ελληνικό. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 02/10/2019

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Σε μία σημαντική επένδυση προχωρά η Εισηγμένη που αφορά την κατασκευή νέου εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 826MW, με καύσιμο το φυσικό αέριο και συνολικού κόστους επένδυσης 300 εκατ. ευρώ.

OTE: Συνεχίζονται οι αγορές ιδίων μετοχών με την Εταιρία να κατέχει 7.123.856 ίδιες μετοχές, ήτοι 1,484% επί του συνόλου των μετοχών.

περισσότερα    

Πρωινή Οικονομική Ενημέρωση 01/10/2019

ΜΙG: Στο πρώτο εξάμηνο του 2019 οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα 477 εκατ. ευρώ έναντι 435 εκατ. ευρώ με όλους τους κλάδους δραστηριότητας να καταγράφουν θετική μεταβολή. Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στο ποσό των 35,9 εκατ. ευρώ από 35,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα βελτιώθηκαν κατά 12,4% φθάνοντας στα -32,4 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της μείωσης του δανεισμού της μητρικής και του κόστους δανεισμού της ATTICA HOLDINGS. Τέλος, οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διευρύνθηκαν από 25,5 εκατ. ευρώ σε 33,8 εκατ. ευρώ. Η καθαρή αξία του ενεργητικού (NAV) ανά μετοχή στις 30/6/19 ήταν 0,42 ευρώ. Ο Ορκωτός Ελεγκτής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό 396,2 εκατ. ευρώ και 255,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καθιστώντας ουσιώδη την αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η Διοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις για την αναδιάρθρωση των δανειακών / τραπεζικών υποχρεώσεών της με την επιτυχή ολοκλήρωση να αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επάρκεια κάλυψης του κεφαλαίου κίνησης.

ΕΚΤΕΡ: Στο πρώτο εξάμηνο 2019 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 16,8 εκατ. ευρώ από 10,8 εκατ. ευρώ, αύξηση που οφείλεται στην ολοκλήρωση εκτέλεσης εργασιών δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων στα τέλη της εξεταζόμενης περιόδου. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε ζημίες 224 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 936 χιλ. ευρώ, λόγω του περιορισμού των προϋπολογιστικών περιθωρίων των εργασιών. Το παραπάνω είχε σαν τελικό αποτέλεσμα τις ζημίες μετά φόρων ύψους 85,6 χιλ. ευρώ από κέρδη 691 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στα αξιοσημείωτα είναι ότι η Εισηγμένη μέχρι τις 22/03/19 δεν είχε δανειακή υποχρέωση, ωστόσο μετέπειτα πραγματοποιήθηκε τμηματικά εκταμίευση δανείου ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, το οποίο έχει μειωθεί κατά την ημερομηνία εγκρίσεως των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων σε 2,5 εκατ. ευρώ.

περισσότερα    

Disclaimer

Οι πληροφορίες που παρέχει η εταιρεία “EUROCORP” μέσω της ιστοσελίδας eurocorp.gr μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών οποιασδήποτε αναφερομένης στην ιστοσελίδα εταιρείας ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

Error Page

GlobalSoft Perquote Server 1.0.2.9

    Error 404:   

    The page requested not found!

 

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies. more information

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγηση του αναγνώστη του. Με τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Close